KESKKOND

Hoiame ümbritsevat keskkonda

OÜ KIVIKANDUR kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika:

OÜ KIVIKANDUR on kasumit tootev ettevõte. Hindame reaalselt oma ressursse ja võimalusi ning leiame alati tee oma klientide ootuste täitmiseks ja ületamiseks.

Võtame arvesse kõiki teostatavatele töödele kehtestatud nõudeid, õigusakte, standardeid, eeskirju ning jälgime pidevalt nendele vastavust ja nende täitmist.

Meie tegevuse oluline põhimõte on säästva arengu printsiip, millega hoiame ümbritsevat elukeskkonda.
Hajutame oskuslikult oma majanduslikke riske erinevate tööde tegemisega.

Kasutame alati nõuetele vastavat ja keskkonda säästvat materjali ja tehnikat, minimeerides oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonnamõjusid.
Oleme oma klientidele ja tarnijatele usaldusväärne ja paindlikke lahendusi pakkuv partner.

Tagame jäätmete käitlemise keskkonnale ja inimestele ohutul viisil ja võimaluse korral taaskasutame neid.

Võta ühendust

Keskendume eesmärkide püstitamisele ja saavutamisele!

Hindame oma töötajaid, suurendame nende keskkonnaalast teadlikkust, loome tingimused nende arenemiseks ja tagame nende heaolu.

Kogume andmed oma tegevuse kohta ja nende läbivaatamise tulemusel leiame võimalused oma juhtimissüsteemi jätkuvaks arendamiseks ja parendamiseks.

Vormistame toodangut vastavalt seadusandlusele, nõuetele, normidele ja vastutab kvaliteedi eest kasutades kvaliteedijuhtimissüsteemi.

Planeerime ja viime oma tegevust läbi vältides või minimeerides keskkonna saastamist.